Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019Khu Công Nghiệp Đình Vũ
Công Ty Jansens and Dieperink - Hà Lan