Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

NHÀ MÁY XI MĂNG VINAKANSAI