Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2019
NHÀ MÁY BIA HUẾ