Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2019
NHÀ MÁY BIA HUẾ